Committees Committees

Programme Committee Co-Chairs

Jorge Morais (PRODEI)  
Rodrigo Braga (PRODEI)  

Senior Programme Committee

Ademar Aguiar (FEUP) João Correia Lopes (FEUP)
Alípio Jorge (FEP) João Neta (ISPGaya)
António Augusto Sousa (FEUP) João Pascoal Faria (FEUP)
António Soares (FEUP) Luís Paulo Reis (FEUP)
Cristina Ribeiro (FEUP) Rosaldo Rossetti (FEUP)
Eugénio Oliveira (FEUP) Rui Camacho (FEUP)
Gabriel David (FEUP)  

Programme Committee

André Restivo (PRODEI) Jorge Almeida (PRODEI)
António Castro (PRODEI) Nuno Beirão (PRODEI)
António Cruz (PRODEI) Nuno Escudeiro (PRODEI)
Cláudio Freire (PRODEI) Nuno Flores (PRODEI)
Daniel Moura (PRODEI) Nuno Fonseca (PRODEI)
Daniel Silva (PRODEI) Pedro Abreu (PRODEI)
Dora Simões (PRODEI) Pedro Faria (PRODEI)
Firmino Silva (PRODEI) Pedro Mendes (PRODEI)
Henrique Cardoso (PRODEI) Roberto Rodrigues (PRODEI)
Henrique Silva (PRODEI) Rui Cruz (PRODEI)
Joana Urbano (PRODEI) Sérgio Nunes (PRODEI)
João Mendes (PRODEI) Vasco Vinhas (PRODEI)

Organising Co-Chairs

Jorge Almeida (PRODEI)  
Nuno Flores (PRODEI)  

Organising Committee

António Castro (PRODEI) Nuno Beirão (PRODEI)
António Cruz (PRODEI) Nuno Escudeiro (PRODEI)
Cláudio Freire (PRODEI) Nuno Fonseca (PRODEI)
Daniel Moura (PRODEI) Pedro Abreu (PRODEI)
Daniel Silva (PRODEI) Pedro Faria (PRODEI)
Firmino Silva (PRODEI) Pedro Mendes (PRODEI)
Henrique Silva (PRODEI) Roberto Rodrigues (PRODEI)
Joana Urbano (PRODEI) Rui Cruz (PRODEI)
João Mendes (PRODEI) Vasco Vinhas (PRODEI)

♣ home / ↑ top